Kommunestyremøte 20.06.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Økonomirapportering 1. tertial 2013
Blues in Hell - partnerskapsavtale 2013-2016
Saldering av budsjett 2013
Stjørdal kulturutvikling AS - håndtering av Offentleglova
Planstrategi og planprogram 2013 - 2015, endelig behandling.
Avløp - prioritering av investeringsmidler 2013
Vannverk - prioritering av investeringsmidler 2013
Kommunal veg - prioritering av investeringsmidler 2013
Økt bemanning avdeling veg - økning av budsjettramme
Heving av ekspropriasjonssak - Sandskogan barnehage
Valg av tomt for en ny barneskole i Hegra
Oppstart av arbeidet med landbruksplan for Stjørdal kommune
Kulturskoletimen
Rapport etter ungdomskonferansen i Stjørdal 2013
Melding om "Nytt 132 kV regionalnett Sutterø - Frosta - Skogn". Uttalelse.
Selbuskogen AS - Kommunal garanti på lån til utvikling av Selbuskogen skisenter
Selbuskogen skisenter AS - Forskuttering av investeringstilskudd utbygging Rulleksiløype og snøproduksjonsanlegg
Utleie av grunn til parkering for Tangen Næringsbygg AS
Søknad om fritak fra verv som folkevalgt - Johan Arnt Elverum
Valg av medlem til formannskap
Valg av ordfører
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 20.06.2013 - Hvordan skal byen Stjørdal utvikles inn mot 2030?
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 20.06.2013 - Steinbrudd i øvre Hegra
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 20.06.2013 - Fylkesvegplanen
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.06.13 - Fosslibekken barnehage
webløsning fra Serit Itum