Stjørdal kommunestyre møte 24.04.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Åpning og godkjenning av saklista
Årsmelding 2007
Stjørdal kommunes regnskap 2007
Skatteregnskap 2007
Reglement for kontrollkomiteen
Låneopptak - opptak i Husbanken for videre tildeling
Forskuttering av nytt havnekryss - finansiering av antatt kapital
Stokkan ungdomsskole - ny skole godkjenning av funksjonsbeskrivelse og justert romprogram
Ressurstildeling skoler 2008/09
Kompetanseutviklingsplan grunnskolen 2008
Revidering av retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2008 - 2012
Reglement for godtgjørelse for folkevalgte - krav om legalitetskontroll int. komml. §59
Seniorpolitikk - videreføring
Opptrappingsplan for psykisk helse - tilskudd 2008
NAV utredning av interkommunalt samarbeid
Stjørdals Blink fotball kjøp av kunstgressbanen
Generalforsamlinger - kommunal representant 2007 - 2011
Eldrerådet - årsmelding 2007
Rådet for funksjonshemmede - årsmelding 2007
Byer i Midt - Norge - samarbeidsavtale
Regionsamarbeidet Frostating
Spørsmål til ordfører - Bergkunstmuseet regulering og erverv av grunn
Interpellasjon - omprioritering av kulturmidler
webløsning fra Serit Itum