Kommunestyremøte 26. januar 2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Deltakelse i fredskorpsets utvekslingsprogram med Panajachel kommune, Guatemala
Forvaltningsrevisjon nr. 1711-1/2011 Bygging av Stokkan ungdomsskole
Forvaltningsrevisjon nr. 1714-4/2011 Stjørdal kommune som arbeidsgiver
Nytt bokmerke
Inneldning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Ungdomsrådet - valg 2012
Årsrapport ungdomsrådet 2011
KOmmunale nemnder og råd 2011 - 2015 - suppleringsvalg
Utbygging av Kvislabakken barnehage - grunnerverv - ekspropriasjon av del av gnr. 84 bnr. 33
Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011 - 2020 - sluttbehandling
Utbygging Sandskogan barnehage - grunnerverv - eksproriasjon av eiendommen Gymnasgata 7
Samhandlingsreformen - lovpålagte avtaler mellom Helse Nord - Trøndelag HF og kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker
Samhandlingsreformen - lovpålagte avtaler mellom St. Olavs Hospital HF og kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker
Samhandlingsreformen - lovpålagte avtaler mellom Rusbehandling Midt - Norge HF og kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker
Interpellasjon til ordfører: Kommunedelplan for Samferdsels - og transportløsninger
Spørsmål til ordføreren: Nedleggelse av stoppested ved Levanger sykehus
webløsning fra Serit Itum