Kommunestyremøte 19.12.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 89/19 Oppnevning av representanter til vannområdetutvalget
PS 90/19 Valg av nytt medlem til Sona og Sonvadfoss Fjellstyre
PS 91/19 Valg av nytt medlem til Eldrerådet
PS 92/19 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan - 2020
PS 93/19 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Reeallen - revisors rapport
PS 94/19 Reglement for papirløse politikere 2019-2023
PS 95/19 Revidert barnehageplan 2019 - 2035
PS 96/19 1-250 - Storvika og omegn 2. gangsbehandling av reguleringsplan
PS 97/19 Rekruttering og ansettelse av kommunedirektør
PS 98/19 Bosetting av flyktninger
PS 99/19 Eierskapsmelding 2019
PS 100/19 Økonomirapportering pr. oktober 2019
PS 101/19 Øverlands Minde - Rehabilitering
PS 102/19 Kommunal planstrategi 2019-2023
PS 103/19 Saldering Investeringsbudsjett 2019
PS 104/19 Avskriving - Misligholdte krav 2019
PS 105/19 Blues in Hell ny partnerskapsavtale 2020 - 23
PS 106/19 Rullering av tiltaksplan og prioritert liste for spillemiddelsøknader 2019/20
PS 107/19 Friplasser i Stjørdal kulturskole
PS 108/19 Miljøpakken - årsbudsjett 2020
PS 109/19 Innføring av fastlegegaranti
PS 110/19 Økonomiplan 2020 - 2023 og budsjett 2020
FO 44/19 Interpellasjon til ordfører i Kommunestyret 19.12.2019. Etablering av barnas stasjon
PS 111/19 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum