Kommunestyremøte 18.06.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker - regnskap 2014
Fleksitidsordning for ansatte i Stjørdal kommune
Godkjenning av protokoll
Krisesenteret - Årsmelding 2014
Saldering driftsbudjsett 2015
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.06.2015 - Arbeidsmiljøloven
Økonomirapportering pr. april 2015
2-063 Hell Forest Arena - fastsetting av planprogram
Svar på søknad om Utviklingstilskudd for VM Rallycross 2015 Lånkebanen
Kontrollkomiteens årsrapport for 2014 - sak nr 17/15 - kontrollkomiteen
Opprettelse av drama/teatertilbud i kulturskolen
Trondheim kino - konsesjon for kinodrift
Stjørdal Kulturutvikling AS. Søknad om kommunal garanti for lån. Garantiansvar 40 år.
Seniortiltak - Evaluering
Bruk av styringsløsningen vertskommunen med felles folkevalgt nemnd i Værnesregionen - Følgeevalueringens sluttrapport.
Bosetting av flyktninger i 2015 og 2016
Hegratunet AS - Kjøp og videre drift
Strategidebatt for økonomiplan 2015-2018
suppleringsvalg - søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden - Ola Morten Teigen
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 18.06.2015 - søknad om statlig finansiering av eldreomsorgen
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.06.2015 - ang. svømme- og livredningsundervisning i grunnskole i stjørdal kommune
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.06.2015 Hva er status for renseanleggene i Elvran?
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.06.2015 framtiden rundt kommunereformen
webløsning fra Serit Itum