Kommunestyremøte 20. mars 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 20.03.2014 - Lærernes arbeidstidsordning
Åpning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Driftsøkonomi - kulturfeltet inkl kulturhuset - orientering
Organisering av kulturvirksomhet inkl kulturhuset i Stjørdal kommune
2. gangsbehandling av reguleringsplan
2. gangsbehandling av områdereguleringsplan 2-058 Hell - Værnes
Kommuneplanens arealdel 2013 - 2011. Planvedtak etter meglingsmøte hos Fylkesmannen
Tertialrapport nr.3 2013 - Byggeprosjekt
Salg av tomt A :KOMB1 på Tangen Statoil ASA
Salg av tomt A: KOMB2 på Tangen til Statoil ASA
Kommunal garanti - Tangmoen IL Klubbhus
Høringssak - Reservasjonsrett for fastleger
Bosetting av enslig mindreårige (EM) flyktninger i 2014
Bosetting av flyktninger i 2014
Grunnlovfesting av det lokale folkestyret - oppfordring om å gjøre vedtak i kommunestyrene
Oppretting av eierskapsutvalg i Stjørdal kommune
Eierskapsmelding 2014
Eldrerådet - Årsmelding 2013
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2013
Suppleringsvalg - Nytt varamedlem i Kommunestyret og Komite Levekår for Arbeiderpartiet
Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 13.02.2014 - Kvikkleiresikring i Hegra
Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 20.03.2014 - Bekymring over den økonomiske situasjonen ved skolene i Stjørdal
Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 20.03.14 - Saldering av budsjett og forslag om dialogforum for oppvekst
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum