Kommunestyremøte 23.05.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 29/19 Årsrapport 2018 inklusive årsmeldinger fra etater og enheter
PS 30/19 Årsoppgjør 2018 - årsregnskapet
PS 31/19 Kommunal vigsel – Endring i tilbudet for kommunal vigsel
PS 32/19 1- 278 Detaljregulering av kvartal BS8 - 2. gangs behandling
PS 33/19 Fagnotat 7. Trøndelag fylke, regionalt samarbeid. Stjørdal kommune samfunnsdelen
PS 34/19 Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale
PS 35/19 Tilskudd til bredbåndsutbygging på Elvran
PS 36/19 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS fra 1.1.19
PS 37/19 Disponering av SIO-midler
PS 38/19 Kjøp av Frigårdsvegen 95
PS 39/19 Blues in Hell - kommunal garanti 2019
FO 11/19 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 23.05.2019 - Flagging på torget i Stjørdal/ på Kimen
FO 12/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Tilrettelagt fiskeplass for handikappede
FO 13/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 -Arbeidsgiverfunksjon i forhold til tillitsvalgte
FO 14/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Stjørdal kommune erklærer klima- og miljøkrise
FO 15/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 -Flere korttids- og heldøgnsplasser
FO 16/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.2019 - Stjørdal gjør en innsats for insektene
FO 17/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - FO 17/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - FO 17/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Startlån, ungdom og integrering
PS 40/19 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum