Kommunestyremøte 05.10.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Evt. referatsaker
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
72/17 Eldrerådet - Årsmelding 2016
73/17 Hegra Sparebank, Endring av sammensetningen, behov for omvalg av kommunevalgte representanter
74/17 Skatval Skilag - Kommunal garanti på lån til oppgradering av Klempen skihytte
75/17 Saldering - statstilskudd flyktninger 2017
76/17 Endring av kommuneplanens arealdel - 2. gangs behandling
77/17 Tilleggslokaler til undervisning ved Kvislabakken skole. Vurdering av mulig leiekontrakt med Tangmoen idrettslag
78/17 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum