Stjørdal kommunestyre 26.03.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Musikals innslag
Åpning av møtet og godkjenning av sakliste
Kontrollkomiteens behandling av sak: Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 2. halvår 2008
Kontrollkomiteens behandling av sak - Kontrollkomiteens årsrapport 2008
Eldrerådet årsmelding 2008
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne årsmelding 2008
Startlån opptak til Husbanken for videre tildeling
HMS arbeid - oppfølging av vedtak
AKAN retningslinjer revidering
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgt i Stjørdal kommune
Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune
Valg av valgstyre for perioden 2009 - 2011
Fosslia reguleringsplan
Stjørdal Fjernvarme AS søknad om innføring av tilknytningsplikt i Stjørdal sentrum og omegn
Trondheim Lufthavn Værnes utfylling av rullebane i vest. Fastsettelse av planprogram
VA-norm for Stjørdal kommune
Serviceerklæringer - Etat omsorg
Stjørdal kommunale felleskjøkken - kjølt ferdigvarelager
Fosslivn 16 - romprogram og drift
Handlingsplan for reiselivet i Stjørdal 2008 - 2012
Interpellasjon - Plæntikort til ungdommen i Stjørdal
Interpellasjon - Nytt omlastningssted for restavfall på et mer velegnet sted
Interpellasjon - Undervisningssykehjem - en mulighet for Værnesregionen
Spørsmål til ordføreren
webløsning fra Serit Itum