Kommunestyre 21.11.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 73/19 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2018-2019
PS 74/19 Boligsosial handlingsplan 2020-2023 - Planprogram
PS 75/19 Nye Fosslia - Omgjøring fra omsorgsleiligheter til institusjonsplasser
PS 76/19 Søknad om tilskudd til drift av privat barnehage i Flora
PS 77/19 Tilbakemelding ikke iverksatte kommunestyrevedtak for perioden 14.12.2017 - 31.12.2018
PS 78/19 1-250 Storvika og omegn 2. gangsbehandling av reguleringsplan
PS 79/19 2-071 - Lånke - Hjelseth vannbehandlingsanlegg
PS 80/19 2-071 - Lånke - Hjelseth vannbehandlingsanlegg
PS 81/19 Retningslinjer - lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
PS 82/19 Trælstad - Sikringstiltak mot kvikkleireskred - Ønsket sikringsnivå
PS 83/19 2.tertial 2019. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport
PS 84/19 Kommunale nemnder og råd - Valgperioden 2019 - 2023
PS 85/19 Politisk møteplan - 2020
PS 86/19 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune 2019-2023
PS 87/19 Valg av ordfører - 2019 - 2023
PS 88/19 Søknad fra Hell RX om støtte til VM rallycross Lånkebanen 2020
FO 35/19 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 – Fartshumper på Hognesaunvegen
FO 36/19 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 – Skøytebane ved Kimen Kulturhus
FO 37/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 - Krav om dokumentasjon på minstelønn i retningslinjene for skjenkebevilling
FO 38/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 - Utviklingen ved Stjørdal Museum
FO 39/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.19 - Fysioterapibehandling
FO 40/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 - Spesialundervisning
FO 41/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.19 - Nye veier - Bruk av landbruksareal
FO 42/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 - Tomter til boliger for folk flest
webløsning fra Serit Itum