Kommunestyremøte 15.09.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
75/2016 Ansettelse av rådmann i Stjørdal kommune
76/2016 Eierskapsmelding 2016
77/2016 Barneulykkesforsikringsordning
78/2016 Tilbygg Fosslia skole - plangodkjenning
79/2016 Sak angående kommunal kontantstøtte
80/2016 Sluttrapport idéfase omsorgsboliger
81/2016 Felles responssenter for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen
82/2016 Lagrettemeddommere 2017-2021 - suppleringsvalg
83/2016 Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten - høring
84/2016 Utredning av Stjørdal kommunes muligheter til å drifte mottak for enslige mindreårige selv
85/2016 Krisesenteret - årsmelding 2015
86/2016 Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker - regnskap 2015
28/2016 Interpellasjon til ordfører: Overgrep, vold og trusler
29/2016 Interpellasjon til ordfører: Sykkelveier og tilrettelegging for bruk av sykkel
30/2016 Interpellasjon til ordfører: Parkeringshus i Stjørdal sentrum
31/2016 Spørsmål til ordfører: Oppfølging av mottakstjenesten for enslige mindreårige
87/2016 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum