Kommunestyremøte 15.12.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
Referatsaker
119/2016 Kontrollkomiteens årsplan 2017
120/2016 Omorganisering av Ungdomsrådet
121/2016 Klimaregnskap for Stjørdal kommune
122/2016 1-258 Forslag til planprogram- Områdeplan for utbyggingsområdet Husbyåsen - Remyra
123/2016 Søknad fra Fides AS om kommunal garanti
124/2016 4-054 Forslag til planprogram - Hegra Bruk
125/2016 Avskriving - Misligholdte krav 2016
126/2016 Haraldreina skole - leie av grunn til bygging av et idrettsanlegg (hoppbakke K4)
127/2016 Forslag til endring i matrikkelloven - høring
128/2016 Sak angående kommunal kontantstøtte
129/2016 Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager 2017
130/2016 Gebyr og betalingssatser 2017 - Renovasjonsgebyr
131/2016 Gebyrregulativ Arealforvaltning 2017
132/2016 KOSTRA-analyse, grunnlag budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
133/2016 Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017
134/2016 Godkjenning av protokoll
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 15.12.16 - Parkering i Stjørdal
webløsning fra Serit Itum