Kommunestyremøte 27.04.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
Referatsaker
23/2017 Sluttrapport - Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen
24/2017 Strategiplan Velferdsteknologi Værnesregionen 2017-2020
25/2017 Fritt brukervalg for hjemmehjelp - nye avtaler
26/2017 Forslag til sammenslåing av KOMSEK Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
27/2017 Etablering av nytt revisjonsselskap, Revisjon Midt-Norge SA - Sammenslåing av KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS
28/2017 Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale
29/2017 Anmodning fra Hell Arena AS om kapitalbidrag
30/2017 1-245 Sandfærhus parkering. 2. gangsbehandling av reguleringsplan
31/2017 Kommunevedtak - Sikringstiltak mot erosjon og ras i Svedjan i Stjørdal kommune - Distriktsandel
32/2017 Bredbåndsutbygging i Stjørdal kommune - Kommunal medfinansiering
33/2017 2. gangs behandling - områdeplan 1-254 Øymoen - Veisletta
34/2017 Suppleringsvalg ved varig uttreden - Bjørn Emil Forbord Nesset
35/2017 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2016
FO 10/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.04.2017 - Bruk av oppkvernet bildekk på kunstgressbane
FO 11/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.04.2017 - Lånke skole
FO 12/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.04.2017 - Kombinert innendørs velodrom og messehall
FO 13/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.04.2017 - Sommer-SFO
36/2017 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum