Stjørdal kommunestyre møte 20.12.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Opprop, godkjenning av sakliste
Godkjenning og merknad til sakliste
Selskapskontoroll i Tangen næringsbygg
Stjørdal overformynderi - valg
Tingretten - Meddommere - Valg av skjønnsmenn 2008 - 2012
Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2008 - 2012
Kommunale nemnder og råd 2007 - 2011
Barnerepresentanten 2008 - 2011
Vedtekter Stjørdal ungdomsråd
Ungdomsrådet - sammensetning 2007 - 2009
Etat omsorg - betalingssatser 2008
Betalingssatser - Skolefritidsordningen fra 01.01.2008
Stjørdal kulturskole - økning av foreldrebetalingen for 2008
Årsavgift vann og avløp 2008
Renovasjonsavgifter 2008
Feieavgifter 2008
Byggesaksbehandling - gebyrregulativ
Kommunale avgifter - Kart og oppmålingsgebyr gebyrøkning for 2008
Kunstgressbanen - prinsipper og betalingssatser 2008
Skoler og idrettsanlegg - utleiesatser
Budsjett 2008
E6 Trondheim - Stjørdal: Avtale om forskuttering av nytt havnekryss
Tverrfaglig bo - og oppfølgingstjeneste - statlig tilskudd
Reguleringsplan Åstjønna hytteområde - del av GNR 313 BNR 5
Areal for mulig vegtrase øst for jernbanen - skolegt og gammelverksgt - midlertidig byggeforbud mot deling og byggearbeid jfr. PBL §33
Stjørdal sentrum - trafikk og parkering
Kommuneloven paragraf 9 nr. 3 - delegering til rådmannen
Etablering av politiråd
Overgrepsmottak Nord - Trøndelag
Flyktninger bosetting 2008
Organisering av Skatval legekontor
Lokal normering av legetjenester i sykeheim
Folkevalgtes arbeidsvilkår - møteplan 2008
Interpellasjon - idrettens fremtidige utvikling i en Værnesregion
Interpellasjon - Fastdekke av fylkesveiene i Stjørdal
Interpellasjon - et åpnere Stjørdal - meroffentlighet
Politihøyskolen
webløsning fra Serit Itum