Kommunestyremøte 15.10.2015 - konstituerende møte

Oppløsning:
Laster avspiller
105/2015 Godkjenning av protokoll
Interpellasjon
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
84/2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, godkjenning
85/2015 Valg av formannskap, ordfører og varaordfører for valgperioden 2015-2019
86/2015 Valg av kontrollutvalg for kommunestyrevalgperioden 2015-2019
87/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer komite levekår valgperioden 2015-2019
88/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer komite plan valgperioden 2015-2019
89/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer komite kultur, næring og miljø valgperioden 2015-2019
90/2015 Valg av representanter til KS 2015-2019
91/2015 Valg av representanter Værnesregionen, regionrådet
92/2015 Valg av representanter til Trondheimsregionen 2015-2019
93/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til politisk nemnd Værnesregionen
94/2015 Valg av valgnemnd valgperioden 2015-2019
95/2015 Ungdomsrådet endring av vedtekter
96/2015 Tilskudd etablering av telefondekning
97/2015 Startlån tilsagn om økt låneopptak fra Husbanken
98/2015 Kvalitetsmelding for grunnskolene i Stjørdal kommune 2014-2015
99/2015 2.tertial 2015 Økonomirapportering inklusive finansforvaltning og sykefravær
100/2015 Budsjettjusteringer - investeringsbudsjett 2015
101/2915 Fosslivegen 18 - valg av entreprenør og finansiering
102/2015 1-199B Del av Hjelseng gård - endring. 2. gangsbehandling reguleringsplan
103/2015 2-059 2. gangs behandling reguleringsendring Einbakken
104/2015 1-253 Ydstines hangar - detaljplan
webløsning fra Serit Itum