Kommunestyremøte 26.03.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og utdeling av erkjentlighetsgaver
Åpning, opprop og godkjenning av sakliste
Kontrollkomiteens årsrapport for 2009
Eldrerådet årsmelding 2009
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonseven årsmelding 2009
Startlån opptak i Husbanken - videre fordeling
Formannskapets disposisjonspost - tilføring av midler
Stjørdal overformynderi - valg
Premis - lokal handlingsplan
Partnerskap og vennskapsarbeid i Sjørdal kommune og Panajachel kommune, Guatemala 2010 - 2012
Parkeringsregulering i Stjørdal kommune. Innføring av kommunal myndighet etter vegtrafikklovens §8 og Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
E6 Gråelva - Kvithammer. Prinsippsak om kryssløsninger og tilknytning fra Ringveg Nord og FV 36 Innherredsvegen
Storsal Rica
Reguleringsendring E6 Havnekrysset - Kvithammar. Fastsetting av planprogram
Grunnerverv - utbygging av Kvislabakken barnehage - eksprorpiasjon av tomt
Gråelva med sidebekker, reguleringsplan, videreføring av sak 08/ 1404 2.gangsbehandling
Lauvåsen - Stormyra industriområde og steinbrudd, reguleringsplan 2. gangsbehandling
Helse og sosialplan 2010 - 2013
Krisesentertilbud til befolkningen i Stjørdal kommune
Etablering av Midt - Norge Olje og Gass
Internasjonal koordinator - finansiering
Endring av dedtekter i Værnesregionen (VR)
Etablererprøven i serveringsloven - endring av gebyr
Inerpellasjon ordfører - Gangbru over Gråelva nå!
Interpellasjon til ordfører - Varmebasseng i Stjørdal
Sluttet
webløsning fra Serit Itum