Kommunestyremøte 24.11.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Vann - og avløpsgebyr 2012
Innledning og underholdning
Godkjenning av sakliste og innkalling til møte
Ivar Vigdenes søknad om permisjon fra vervet som kommunestyrerep. 2011 - 2015
Erlend Størseth søknad om tidsbegrenset permisjon
Økonomirapportering 2. tertial 2011
Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen
Medarbeiderundersøkelse 2011
Innherred renovasjon - endring a selskapsavtale
Kommunal veg prioritering av investeringsmidler i 2011
Vannverk prioritering av investeringsmidler 2011
Avløp prioritering investeringsmidler 2011
Feieavgift 2012
Kjøp av Stokmovegen 30/32 fra Forsvarsbygg
425909 - Fosslivn 16 finansiering og valg av entreprenør
4-042 Stortjønna og Lilletjønna hytteområde - reguleringsplan 2. gangsregulering
Mølska ny bru - finansiering av valg av entreprenør
Sluttregnskap investeringsprosjekter bygg
Signe Seips Legat
Status for implementering av samhandlingsreformen i Stjørdal kommune
Interpellasjon: Kommunedelplan for samferdsels og trafikkløsninger
webløsning fra Serit Itum