20200610 - Utvalg Plan og Miljø

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 94/20 Søknad om motorferdsel i utmark - barmark - Tore Rolfseng
PS 95/20 83/113 Havnegata 20 B - Søknad om dispensasjon fra reguleringsformål og reguleringsplanens krav til høyde
PS 96/20 19/1 Hjellan søndre - deling og dispensasjon
PS 97/20 40/20 Arnstad østre og 40/1 Arnstad vestre - deling og dispensasjon
PS 98/20 113/14 - Beistadgrenda 85 og 87 - riving av bolig og oppføring av ny bolig adresse Beistadgrenda 87 - dispensasjonssak fra kommunens arealdel
RS 11/20 Vedtak i klagesak - dispensasjon - ny boenhet i garasje - eiendommen 179/8 - Stjørdal kommune - kommunens vedtak stadfestes
PS 93/20 Søknad om motorferdsel i utmark - barmark - Selbuhytta
PS 99/20 1-281 Kvartalet Kjøpmannsgata - Parkvegen - Hotellgata - 2. gangsbehandling av reguleringsplan
PS 100/20 Parkeringsregulering i Husbyhagen - Boligsoneparkering
PS 102/20 Bruk av NTE-midler 2020
PS 103/20 Saldering driftsbudsjett 2020
PS 101/20 Byvekstavtalen, samordnet parkeringspolitikk
PS 104/20 1. tertial 2020. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport
PS 105/20 Godkjenning av møteprotkoll
webløsning fra Serit Itum