Kommunestyremøte 20.06.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
RS 3/19 Nord universitet, forslag til ny studiestedstruktur, høringsuttalelse fra Stjørdal kommune.
RS 4/19 Stjørdal som studiested, strategi og forslag til videre utvikling og tilrettelegging.
RS 5/19 Legater - avvikling 2019
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 41/19 Revisors rapport vedrørende forvaltningsrevisjon - Teknisk drift
PS 42/19 Søknad fra Fides Eiendom AS om kommunal garanti - konvertering fra Fides AS
PS 43/19 1.tertial 2019. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport
PS 44/19 Saldering drift- og investeringsbudsjett 2019, og bruk av NTE - midler
PS 45/19 Strategidebatt for økonomiplan 2020-2023
PS 46/19 Signering av Trøndersk Matmanifest
PS 47/19 2-065 Fauskåsen hyttegrend - 2. gangs behandling
PS 48/19 Saksframlegg for planprogram - 3-048 Øvre Arnstadåsen Boligområde
FO 18/19 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 23.05.2019 - Flagging på torget i Stjørdal/ på Kimen
FO 19/19 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.06.19 - Klimakrise
FO 20/19 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.06.19 - Gjennomgang av vannsituasjonen i Stjørdal kommune
FO 21/19 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.06.19 - KS Læringsportal
FO 22/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Tilrettelagt fiskeplass for handikappede
FO 23/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Arbeidsgiverfunksjon i forhold til tillitsvalgte
FO 24/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Flere korttids- og heldøgnsplasser
FO 25/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Startlån, ungdom og integrering
FO 26/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 20.06.19 - Spesialundervisning i Stjørdal kommune
PS 49/19 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum