Kommunestyremøte 16.11.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Evt. referatsaker
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
79/17 Eierskapsmelding 2017
80/17 Endringer i ekteskapsloven - kommunale vigsler
81/17 Tilskudd til bredbåndsutbygging på Langstein
82/17 2.tertial 2017. Økonomirapport inklusive finans- og sykefraværsrapport
83/17 Gebyr og betalingssatser 2018 - Renovasjonsgebyr
84/17 1-258 Fastsetting av planprogram. Områdeplan for Husbyåsen - Remyra
85/17 2. gangs behandling - Reguleringsplan 1-249 Underhaugvegen - Prestmoen
86/17 1-262 Havnegata 16,18 og 20 a-c, 2. gangs behandling
87/17 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan 2018
88/17 Vedtekter Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
89/17 Søknad om fritak av verv - Bertha Wengstad
90/17 Midt-Trøndelag Regionråd
91/17 Kostnadsutviklingen i NAV Sosial
92/17 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum