Kommunestyremøte 14.03.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering ved møtet start: Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
RS 2/19 Tilbud om deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten i perioden 2019- 2022, over statsbudsjettet 2019 kap. 761, post 65
PS 13/19 Selskapskontroll i Innherred Renovasjon
PS 14/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
PS 15/19 Ny praksis vedrørende utdeling av bibler til elever på 5. trinn i grunnskolen
PS 16/19 Søknad om støtte til forprosjektering av Hell Arena
PS 17/19 Bosetting av flyktninger i 2019
FO 3/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 14.03.19 - Steindeponi i Stjørdal kommune
FO 4/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 14.03.2019 - Jordvern - nydyrking
FO 5/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 14.03.2019 - Russecamp
PS 18/19 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum