kommunestyremøte 22.11.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
FO 32/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Flystøy
PS 105/18 Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak fra og med 17.12.2015 - 31.12.2017.
PS 106/18 Revidering av forskrift om politivedtekt
PS 107/18 Vurdering av stemmekretsinndelingen i kommunen.
PS 108/18 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Politisk møteplan for 2019
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 87/18 Eierskapsmelding 2018
PS 88/18 2.TERTIAL. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefravær
PS 89/18 Budsjettjusteringer - Investeringsbudsjett 2018
PS 90/18 Handlingsplan for arrangementsbyen Stjørdal
PS 91/18 Markedsføring av Stjørdal i turistøyemed
PS 92/18 Hegra barneskole - godkjenning av skisseprosjekt og kostnadsramme
PS 93/18 1-276 Breidablikkvegen 1 - Stjørdal helsehus - 2. gangs behandling
PS 94/18 Helsehus i Stjørdal - Godkjenning av skisseprosjekt og kostnadsramme
PS 95/18 1-266 Ydstines næringsareal - endring av planområdet
PS 96/18 Forebyggende hjemmebesøk for eldre
PS 97/18 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Stjørdal 2017-2018
PS 98/18 Etablering av Responssenter i vertskommunesamarbeid
PS 99/18 Framtidens vannforsyning i Stjørdal kommune
PS 100/18 Søknad om kommunal garanti til klubbhus for Stjørdal jeger- og fiskerforening
PS 101/18 Felles rutiner i Trøndelag for betaling av skoleplass for barn i fosterheim
PS 102/18 Mindre endring av kommuneplanens arealdel, revisjon av støybestemmelsene
PS 103/18 Rekrutteringstiltak til allmennlegetjenester
PS 104/18 Gjennomføring av boligprosjekt på Lillemoen
FO 30/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Arbeidsgiverpolitikk
FO 31/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Sosialstønad og barnetrygd
FO 33/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Friluftsråd i Stjørdal kommune
FO 34/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Evaluering av prosjektet Realeen og demokratiske spilleregler i prosessen
FO 35/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.18 - Sommer -SFO
FO 36/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.18 - utbedringer av kommunestyresalen
PS 109/18 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum