Kommunestyremøte 30.01.2020

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 1/20 Oppnevning av kommunal representant til skoleutvalget Ole Vig vgs, Midt Trøndelag regionråd og eiermøtet NTE
PS 2/20 Søknad om kommunal lånegaranti fra Stjørdals-Blink Fotball - Nye Blinkbanen
PS 3/20 1-279 Evja Nord - 2. gangsbehandling av reguleringsplan
PS 4/20 Endelig drifts- og investeringsrammer for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
PS 5/20 Arbeidsgiverpolitikk Stjørdal kommune 2019-2023
PS 6/20 Fagfornyelsen og nytt læreplanverk for grunnskolen fra høsten 2020
PS 7/20 Kulturminneplan for Stjørdal kommune
PS 8/20 Saksfremlegg ROS-analyse Stjørdal Brann- og Redningstjeneste
FO 1/20 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.01.2020 - Tilbud til voksne med funksjonsnedsettelser i Stjørdal kommune
FO 2/20 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.01.2020 - Prøveprosjekt med gratis buss for barn og unge i Stjørdal
FO 3/20 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.01.2020 - Situasjonen i de private barnehagene
PS 9/20 Godkjenning av møteprotokoll
webløsning fra Serit Itum