Kommunestyremøte 20.12.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 122/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen DMS
PS 123/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen Innkjøp
PS 124/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen IKT
PS 125/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen Forvaltningskontor
PS 126/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen Legevakt
PS 127/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen Lønn Regnskap
PS 128/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen PPT
PS 129/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen NAV
PS 130/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen Samfunnsmedisin
PS 131/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen Skatteoppkrever
PS 132/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen Responssenter
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 110/18 Budsjett 2019, økonomiplan 2019 - 2022
PS 111/18 Økonomirapportering pr. oktober 2018
PS 112/18 Avskriving - Misligholdte krav 2018
PS 113/18 Kommunal planstrategi - rapportering desember 2018
PS 114/18 Fastsetting av planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel
PS 115/18 Bysykler
PS 116/18 4-054 Hegra Bruk - 2. gangs behandling
PS 117/18 Revidering av lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager 2018
PS 118/18 Rullering av tiltaksplan og prioritert liste for spillemiddelsøknader 2018/19
PS 119/18 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester - videreføring
PS 120/18 Overordnet samarbeidsavtale Værnesregionen
PS 121/18 Vertskommuneavtale Værnesregionen Barnevern
FO 37/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Flystøy
FO 38/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.12.2018 - Værnesregionens fremtid
PS 133/18 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum