Kommunestyremøte 17.06.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Innkalling og godkjenning av sakliste
58/2016 2. gangsbehandling reguleringsplan 1-252 Husbyjordet
59/2016 Kommunereform - endelig vedtak Stjørdal kommune
60/2016 Stjørdal voksenopplæring - Status langsiktig og permanent plassering - Nye og midlertidige lokaler til Stjørdal voksenopplæring høsten 2016
62/2016 Sluttrapport Idefase helsehus
63/2016 Kjøp av eiendommene Yrkesveien 12, gnr 99. bnr. 128 i Stjørdal
64/2016 Svar på søknad om investeringsstøtte til areal- og infrastrukturinvesteringer på Frigården
65/2916 Valg av meddommere, skjønnsmedlemmer mv for perioden 01.01.2017-31.12.2020
66/2016 Barnehageplan i Stjørdal
67/2016 3-23 Del av Velvang Østre detaljregulering. Behandling av planprogram
68/2016 426934 - Øverlands Minde - Lager og servicebygg
69/2016 Prinsippbehandling ang etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag og oppvekstprogrammets fremtid
70/2016 1. tertial 2016. Økonomirapport inkl finansforvaltning og sykefraværsrapport
71/2016 Saldering driftsbudsjett 2016
72/2016 Saldering - integreringstilskudd 2016/ tilleggsanmodning 2016
73/2016 Strategidebatt for økonomiplan 2017-2020
RS 272016 Henvendelse til Kontrollkomiteen
22/2016 Interpellasjon ordfører: Hva er ordførerens syn på mulig konsekvens av Trade in Services Agreement (TISA)
23/2016 Spørsmål til ordfører: Sikkerhet ved lekeapparatene i kommunale barnehager og skoler
24/2016 Spørsmål til ordfører: Har Stjørdal kommune noen plan for å verne gamle trær innenfor Stjørdal sentrum?
25/2016 Spørsmål ordfører: Hvilken rolle har miljøkonsulenten i kommunen?
26/2016 Spørsmål ordfører: Har Stjørdal kommune planlagt å søke støtte til klimatiltak for 2016?
74/2016 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum