Kommunestyremøte 12.09.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
1- Byggehøyder i Sentrum
Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - forslag selskapsavtale
Nytt Valg av representant til plankomite for kirke i kulturhus
Valg av representant til prosjektstyre for ny pilegrimSLED
Boligsosialt arbeid - Samarbeidsavtale med Husbanken Region Midt Norge for perioden 2013 - 2016.
Gang- og sykkelveg med bru FV34 og Sutterø - Avtale med Stjørdal fjernvarme AS
Moderasjonsordning i Stjørdal kommune.
Varsel om igangsetting av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram, Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen fra Stjørdal til Åsen - Høring
Fjellstyrene - Regnskap 2012
Fjellstyrene - Regnskap 2012 - vigden og elgvadfoss
Fjellstyrene i Stjørdal, Møtegodtgjøring og søknad om tilskudd
webløsning fra Serit Itum