kommunestyremøte 25. Nov 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Overformynderiet - økning i arbeidsoppgaver og godtgjørelse
Kontrollkomiteens årsplan for 2011
Fritak fra kommunale verv / suppleringsvalg
3 - reguleringsplan E6, Forbord - Tiller. 2. gangsbehandling
Stjørdal Fjernvarme AS - egenkapitalinnskudd for Stjørdal kommune
Stjørdal Regionale Kulturhus - skisseprosjekt. Kostnadsramme og Finansiering
Interpellasjoner til ordføreren
webløsning fra Serit Itum