Stjørdal kommunestyre 27.05.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering om kulturhus
Orientering om vennskapskommune i Guatemala, Panajachel
Godkjenning av innkalling, sakliste og opprop
Årsrapport - ungdomsrådet 2009
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011- fastsetting av valgdag
Fritak fra kommunale verv/suppleringsvalg Ivar Vigdenes
Fritak fra kommunale verv/suppleringsvalg Arne Moe
Forskrift til ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune
Økonomirapportering 2010 - 1. tertial
Ny Storhall - Godkjenning av utbyggingsavtale og leieavtale med Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbud i Helse Midt-Norge
Fossliåsen 24 - Husleieavtale
Forvaltning av Steinvik lager som friluftsområde
Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022 inkl klima og energiplan - sluttbehandling
Krav om lovlighetskontroll av vedtak i sak 43/10
Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 27.05.2010 - midlertidig asfaltanlegg på Stjørdal havn
Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 27.05.2010 - Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne
Orientering om streik
webløsning fra Serit Itum