Kommunestyremøte 25.01.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og evt. underholdning
PS 5/18 Befolknings- og elevtallsprognose 2017 - 2040
PS 6/18 Sak angående videreføring av tilskudd til Fosslibekken barnehage
RS 1/18 Oversendelse av dokumenter fra kontrollkomiteen
RS 2/18 Årsmelding 2016 - krisesenter
Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 1/18 Endelig drifts- og investeringsrammer for budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, basert på effekter av budsjettforlik og budsjettvedtak desember
PS 2/18 Stjørdal kommunes grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet
PS 3/18 Søknad fra Stjørdal Kulturutvikling AS om kommunal garanti for refinansieringslån
PS 4/18 Fremtidig nærskole for elever ved Flora skole
PS 7/18 Kommunevedtak for sikringsanlegg mot kvikkleireskred i Krikbekken ved Mona
PS 8/18 Vegsletta - salg av næringstomter
PS 9/18 3-043 2. gangs behandling - reguleringsplan Seljelia
PS 10/18 3-047 - 68/2 - Mæhre Husby - Arnstadåsen - Reguleringsplan
PS 11/18 3-032B - Arnstadåsen III - område 01 - reguleringsendring
PS 12/18 Oppnevning Midt-Trøndelag Regionråd
PS 13/18 Valg av revisor for Stjørdal kommune
FO 1/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 25.01.2018 - Nedleggelse av grunnskoleteamet - omgjøring av vedtak
FO 2/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 25.01.2018 - Lokalt næringslivs mulighet til å konkurrere om kommunale kontrakter i Stjørdal
PS 14/18 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum