Kommunestyremøte 13.09.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møte
Åpning og opprop
Sak 72/07 Skatteregnskap for Stjørdal kommune 2007 - halvårsregnskapet
Sak 73/07 Møteplan 2. halvår 2007 - endring
Sak 74/07 Delegeringsreglement - revidering 207
Sak 75/07 Inkluderende arbeidsliv - handlingsplan for kommunens arbedi 2007 -2009
Sak 76/07 Remyra gnr. 113/12 - naturbarnehage - reguleringssak (Geitspranget)
Sak 77/07 Trondheim lufthavn Værnes - reguleringsplan
Sak 78/07 102/2 - del av Husby nordre - barnehage - reguleringsplan
Sak 79/07 Fjellstyrene - regnskap 2006
Sak 80/07 Etat omsorg - serviceerklæringer
Sak 81/07 Frivillighetssentralen Stjørdal A/L - søknad om tilskudd
Sak 82/07 Behov for fremtidige sykehjemsplasser
Sak 83/07 Halsen sykeheim - ombygging 1. etg.
Sak 84/07 Etat omsorg - Enga dagsenter for demente betalingssatser 2007
Sak 85/07 Lånke skole - rehabilitering og utbygging, korrigering av romprogram og justering av kostnadsramme
Sak 86/07 Forradal oppvekstsenter - romprogram
Sak 87/07 Frukt og grønt i ungdomsskolen
Sak 88/07 Steinvik lager - forvaltning
Sak 89/07 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2016 - bestemmelser om lovens §200-4, punkt b
Sak 90/07 Bjørgmyran vestre - utbyggingsavtale
webløsning fra Serit Itum