Kommunestyremøte 28.01.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og underholdning
Godkjenning av saklisten
PS 1/2016 Befolkningsprognose 201-2050
PS 2/2016 Saldering - integreringstilskudd 2015
PS 3/2016 Lokale retningslinjer for beregning av tilskudd til private barnehager fra 2016
PS 4/2016 Trøndelagsutredningen med tilhørende intensjonsplan - høring
PS 5/2016 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, valg av leder og nestleder
PS 6/2016 2-055A Veglo miljøservice 2.gangsbehandling av reguleringsplan
FO 1/2016 Spørsmål til ordfører - 3 spørsmål om omsorg
FO 2/2016 Spørsmål til ordfører - kommunal vegbelysning i Forradal
FO 3/2016 Spørsmål til ordfører veisalting, Langøra sør, marin forsøpling, gasskula
webløsning fra Serit Itum