Kommunmestyremøte 10.04.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 19/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 20/19 Byvekstavtale mellom Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal kommuner, Trøndelag Fylkeskommune og Staten - 2019 - 2029 Godkjenning av avtale
PS 21/19 Kommunal plan for habilitering og rehabilitering 2019 - 2021
PS 22/19 4-050 E14 Forra bru - Sona, 2.gangsbehandling av reguleringsplan
PS 23/19 Martin Moes gate 6 , 8, 10 - Igangsetting av reguleringsarbeid
PS 24/19 Eldrerådet - Årsmelding 2018
PS 25/19 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2018
PS 26/19 Fagnotat 1. Stjørdal kommunes samfunnsdel 2019-2031. Overordnede tema
PS 27/19 Fagnotat 3. Stjørdal kommune, samfunnsdelen 2019-2032. Næring
FO 6/19 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Solceller
FO 7/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Etablering av utstyrssentral
FO 8/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.19 - Dyrevelferdsinstruks for Stjørdal kommune
FO 9/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Å bygge lag rundt barn som strever
FO 10/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Sommeråpne idrettshaller
PS 28/19 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum