Kommunestyremøte 15.02.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og evt. underholdning
RS 3/18 Settefylkesmann - Stjørdal kommune - Kommunal garanti - Agrisjå/Trøndersk Landbruk AS - Frigården som arrangementsområde
PS 15/18 Byutredning - Trondheimsregionen. Uttalelse.
PS 16/18 Styring og ledelse i Værnesregionen - Arbeidsutvalgets innstilling
PS 17/18 1-232 Beistadgrenda boliger 113/72, annengangs behandling av reguleringsplanforslag
PS 18/18 1-271 - 2. gangs behandling: Nedre ringbanen - Lillemoen - detaljregulering
PS 19/18 Selbuskogen skisenter AS - Kommunal garanti på lån til utvikling av Selbuskogen skisenter
PS 20/18 Tilskudd til kommunal veterinærvaktordning 2018-2021
PS 21/18 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - revidert selskapsavtale og samarbeidsavtale
PS 22/18 Endring av selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS pga fylkes- og kommunesammenslåing 1.1.2018
PS 23/18 Revidering av interkommunal avtale om investering i, og drift av større interkommunalt idrettsanlegg - Selbuskogen skisenter
PS 24/18 Opprettelse av prosjektgruppe og den videre fremdriften av Fides IKS
PS 25/18 Oppnevnelse av vara for barnetalsperson i plansaker
PS 26/18 Medarbeiderundersøkelsen 2017 - 10-FAKTOR
PS 27/18 Stortings- og sametingsvalget 2017, evaluering, statistikk mv.
PS 28/18 Suppleringsvalg - Nytt varamedlem til komite Levekår for resten av valgperioden
PS 29/18 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum