Kommunestyret 30 09.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Godkjenning av sakliste
Innledning, opprop
Nytt bokmerke
Kulturinnslag Stjørdal kulturskole
Panajachel - ordfører hilser
Økonomirapportering 2010 1 kvartal
Budsjettsaldering 2010
Fjellstyrene regnskap 2009
Avtale om utførelse av oppmålingsforretning for riks og fylkesvegnett
Stjørdal kommune - eierskapsmelding rullering
Felles kommunal oppreisingsordning for kommunene i Nord- Trøndelag - Stjørdal kommunes deltakelse
Salg av gnr 82 bnr 142 Hjørnetomta
Nye veganlegg Tangen - utbyggingsavtaler
Ruskartlegging i ungdomsskolene 2010
Styrking av rustjenester
Krisesenter
1-216-Kvislabakken barnehage - Vedtatt reguleringsplan - Grunneiers uttalelse til det planforslaget som var til høring. Videre behandling
2.gangs behandling av reguleringsplan Havnekrysset - Kvithammer
1-223 Øverlands Minde / Ole Vig vg skole - reguleringsendring
Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i Stjørdal kommunen 2011 -2014
Havnesamarbeid med Malvik kommune deltakelse i Trondheimsfjorden interkommunale Havn IKS
Mulig modell for interkommunalt samarbeid: Samkommunemodellen - høringsuttalelse
Interpellasjon til ordfører - Kommunestyret 30.09.2010 Trygg skoleveg
webløsning fra Serit Itum