Kommunestyremøte 29.03.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Orientering ved/Kojedal Statoil
Opprop og godkjenning av saklista
Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011 - 2015
Delegeringsregelement - endringer som følge av ny komitestruktur
Prioriterte oppgaver 2012 - 2015 i henhold til politiske vedtak
Utbygging av Sandskogan barnehage - ekspropriasjon av Gymnasgata 5 - klage på ekspropriasjonsvedtak
Søknad om tilskudd til familiebarnehagedrift, Lasseliten familiebarnehage avd. Regnbuen
Gevingåsen næringspark Taxi 1 - frafalt tomtetildeling
Eldrereådet - Årsmelding 2011
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2011
Kontrollkomiteens årsrapport 2012 - Stjørdal
Hegra sparebank, forstanderskapet kommunevalgte medlemmer 2012 - 2015, suppleringsvalg
Oppnevning til representantskapet i Trondheimsfjorden Interkommunale havn IKS
Valg av fjellstyrer i Stjørdal, klager
Værnesregionen legevakt - samarbeidsavtale
2. gangsbehandling av reguleringplan 3-036 Steinvik lager - friluftsområde
Stjørdal fjernvarme AS - Bevilgning av egekapitalinnskudd for Stjørdal kommune
Interpellasjon til ordfører - Kjøp av konsulenttjenester mm
Interpellasjon til ordfører Regulering av skøytebane ved Stokkan u/ Travbaneområdet
Interpellasjon til ordfører - oppnevning av egen samferdselskomite i Værnesregionen
Interpellasjon til ordfører - Stjørdal sentrum - boligbygging
Interpellasjon til ordfører Vil ordføreren ta de nødvendige tltak for å få fremmet en sak om høyere byggehøyde i Stjørdal sentrum?
Interpellasjon til ordfører Økende behov for bosenterplasser i årene fremover
Interpellasjon til ordfører - Stjørdal som messe - og arrangementsby
webløsning fra Serit Itum