20200611 - Formannskapet

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 63/20 Lillemoen omsorgsboliger - godkjenning av forprosjekt og gjennomføringsmodell
PS 64/20 Øverlands Minde - tilleggsbevilgning til rehabilitering
PS 67/20 Innføring av takst for nullutslippskjøretøy på E6 Trondheim - Stjørdal
PS 75/20 Møteprotokoll godkjent
PS 60/20 Handlingsplan for heltidskultur i Stjørdal kommune 2020-2023 versjon 1
PS 62/20 Byvekstavtalen, samordnet parkeringspolitikk
PS 65/20 107/418 Vegsletta - Søknad om ekspropriasjon
PS 66/20 Salg av tomt, Sone: AK1, Tangen Næringsområde
PS 68/20 Miljøpakkens handlingsprogram 2021 - 2024
PS 69/20 Innspill til Miljøpakkens årsbudsjett 2021
PS 70/20 Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2021
PS 71/20 Tertialrapport nr. 1 - Kommunale byggeprosjek
PS 72/20 Bruk av NTE-midler 2020
PS 73/20 1. tertial 2020. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport
PS 74/20 Saldering driftsbudsjett 2020
PS 61/20 Fortolkning av "Reglement for godtgjørelse av folkevalgte 2019-2023"
webløsning fra Serit Itum