Kommunestyremøte 17.11.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
103/2016 2.tertial 2016. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport
104/2016 Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016
105/2016 Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag
106/2016 Retningslinjer for erstatning av briller og utstyr som blir ødelagt i kommunens tjeneste
107/2016 Barneulykkesforsikringsordning
108/2016 Rask psykisk helsehjelp
109/2016 Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtale
110/2016 Rykkja Vestre (plan id 3-044) - 2. gangs behandling
111/2016 Kommunal planstrategi 2016-2019, sluttbehandling
112/2016 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan 2017
113/2016 Søknad om permisjon fra politiske verv i Stjørdal kommune - Ane Geving
114/2016 Søknad om permisjon fra politiske verv i Stjørdal kommune - Astrid Nordahl
115/2016 Kontrollkomiteens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 122/15 - Revisors rapport
116/2016 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
117/2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
32/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 17.11.16 - Hold Norge Rent - veien videre
33/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 17.11.2016 - Tilsynet med barnehagene i kommunen.
34/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 17.11.16 - Reguleringsplan for Øymoen - Veisletta er i ferd med å rulles ut
118/2016 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum