Kommunestyremøte 22.06.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
58/2017 Eldrerådet - Årsmelding 2016
63/2017 Godkjenning av protokoll
FO 17/2017 Interpellasjoner til ordfører i kommunestyret 22.06.17 - Prosjektering / bygging av Halsen banreskole og Hegra barneskole
Referatsaker
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
46/2017 Komite Plan - valg av medlemmer og varamedlemmer 2017-2019
47/2017 Komite Levekår - valg av medlemmer og varamedlemmer 2017-2019
48/2017 Komite Kultur, Næring og Miljø - Valg av medlemmer og varamedlemmer 2017-2019
49/2017 Kommunal andel i spillemiddelsaker
50/2017 Implementering av ny rammeplan for Stjørdal kulturskole samt innføring av nytt reglement
51/2017 Nytt kommunalt sommertilbud i SFO
52/2017 Bygdefibergruppa Dyva-Frigården - Tilskudd til bredbåndsutbygging
53/2017 Stjørdal svømmehall - Ekstraordinære vedlikeholdstiltak - Utredning av behov for ny svømmehall
54/2017 2-064 2.gangsbehandling - detaljregulering i Tønsåsen boligfelt
55/2017 Organisering av parkeringsvirksomheten i Stjørdal kommune
56/2017 Tangmoen IL - Kommunal garanti på lån til rehabilitering av kunstgressbane på Tangmoen stadion
57/2017 Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
59/2017 Klima- og energiplan Stjørdal kommune. Foreslåtte tiltak til ny plan.
60/2017 1.tertial 2017. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport
61/2017 Saldering driftsbudsjett 2017
62/2017 Strategidebatt for økonomiplan 2018-2021
FO 16/2017 Interpellasjoner til ordføreren i kommunestyret 22.06.17 - Tilrettelagt fiskeplass ved Stjørdalselva for handicappede
FO 18/2017 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 22.06.2017 - Rydding av lauvtrær i Sandskogan
webløsning fra Serit Itum