Stjørdal kommunestyre 24.06.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning
Utdeling av erkjentlighetsgaver
Godkjenning av sakliste og opprop
Økonomireglementet
Suppleringsvalg miljøpartiet De grønnes varaliste i komite kultur, næring og miljø
Travbanen - søknad om kunstgressbane
Salg av del av gnr. 107 bnr. 406 Lillemoen
Tilstandsrapport 2009 - 2010
Vedr salg av Husbyjordet del av gnr. 99 bnr. 644, ny uavhengig takst
Kommunal lånegaranti låneopptak 25 millioner kroner - Stjørdal Kulturhusutvikling as
E6 Gråelva - Kvithammer. Prinsippsak om kryssløsninger og tilknytning fra Ringveg Nord og Fv 36 Innherredsvegen
Fritt brukervalg - hjemmehjelp
Deltakelse i Inn på tunet - løftet
Prioritering av investeringer 2010 - vannforsyning
Prioritering av investeringer 2010 - avløp
Revidert gebyrregulativ i byggesak 2010 i henhold til ny plan og bygningslov
Fylkesveiplan 2010 - 2013 kommunal egenandel
Felles innkjøpsordning i Værnesregionen
Interpellasjon 24.06.10 Tverrpolitisk informasjonsmøte for å motivere interesserte innvandrere til å stå på valglistene
Interpellasjon 24.06.10 Vedr. antall lass asfalt/grus fra asfaltverk
webløsning fra Serit Itum