Kommunestyremøte 14.12.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Evt. referatsaker
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 94/17 Trondheim Lufthavn Værnes - Søknad om fornyet konsesjon, høring
PS 95/17 Forliksavtale
PS 96/17 Rullering av tiltaksplan og prioritert liste for spillemiddelsøknader 2017/18
PS 97/17 Betalingssatser idrettshaller, idrettsanlegg og grøntområder 2018
PS 98/17 Søknad om kommunal garanti på 1,5 mill - Frigården som arrangementsområde.
PS 99/17 1-266 Ydstines næringsareal - områderegulering
PS 100/17 Skifte av driftseier ved Fosslibekken barnehage
PS 101/17 Revidering av lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager.
PS 102/17 Stjørdal Næringsforum - tilskudd for 2018
PS 103/17 Avskriving - Misligholdte krav 2017
PS 104/17 Budsjettjusteringer - Investeringsbudsjett 2017
PS 105/17 Evaluering av trafikalt grunnkurs
PS 106/17 Utredelse av 1 til 1 med iPad
PS 107/17 Budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021
PS 108/17 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum