Kommunestyremøte 19. desember 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Økonomiplan 2014 - 2017 og Budsjett 2014
MIC-samarbeidet 2014 - 2016 med Panajachel kommune, Guatemala
Trygghetsalarmordningen - betalingssats mobilalarm
Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan for 2014
Nye befolkningsprognoser 2013 - 2040, grunnlag for fremtidig skole og barnehagebehov
Mebroen barnehage - utvidelse
422985 - Ny Sandskogan barnehage, kostnadsestimering endret prosjekt
Lønnspolitisk plan for Stjørdal kommune - ny behandling
Avskriving - misligholdte krav 2013
Vergemålsreformen - godtgjørelse for arbeid med overføring til Fylkesmannsembetet
Ungdomsrådet valg 2014 - 2015
Kommuneplanens arealdel 2013 - 2022. Planforslag etter 2.gangs høring
Budsjettjustering - investeringsbudsjettet 2013
Målsettinger for programperioden - Boligsosialt handlingsprogram 2013-2016
Bruk av disposisjonsfond ungdomsflyktninger 2013
Planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen fra Stjørdal til Åsen
2.gangsbehandling av reguleringsplan
Spørmål til ordføreren i kommunestyremøte 19.12.13 - Aktivitetsplikt eller arbeids- og språkpraksis
Godkjenning av protokollen
webløsning fra Serit Itum