Kommuenstyremøte 24. mars 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Godkjenning av møteinnkallelse og saklista
Stjørdal kulturutvikling - revisors innsynsrett
Eldrerådet - årsmelding 2010
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2010
Ungdomsrådet - årsmelding 2010
Anja Uglem Øfsti - søknad om fritak fra politiske verv, suppleringsvalg
Blues in Hell 2011 - tilskudd
Budstikka Media BA søknad om kommunal lånegaranti
Boligbygging, folketallsframskriving - konsekvenser for skolekapasitet
Ny barnehage på Medbroen gård
Retningslinjer for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager
Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord - Trøndelag
2. gangsbehandling av reguleringsplan
Valg av leverandør - serviceavtale og interkontrroll, elektroniske anlegg rammeavtale
Nytt Lånke bosenter - fastsettelse av husleie
Kirkens hus - lokaler
Naboer AB 2012 - 2015, ny avtale
Politisk styringsstruktur i Værnesregionen - diskusjon
Interpellasjon - Stjørdal i vekst vil øke presset mot randsonene
webløsning fra Serit Itum