Kommunestyremøte 31.05.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Årsberetning 2011
Innledning og underholdning
Opprop godkjenning av sakliste
Stjørdal kommunes regnskap 2011 - revisjonsberetning
Skatteregnskapet 2011
Værnesregionens eKommunestrategi 2012 - 2020
Valg av barnerepresentant 2011 - 2015
Generalforsamlinger - kommunal representant 2012 - 2015
Seniorpolitiske tiltak - evaluering og ny ordning
Bosetting av flyktninger 2012 - 2014
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger (EM) flyktninger i 2012, videreføring av bosetningsarbeidet etter prosjektslutt
Kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 - 2015
Skatval og Hegra legekontor, organisering og drift
Blues in Hell - kommunal garanti 2012
Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak i 2010 og 2011
Jernbaneverkets prosjekt vedrørende framtidig stasjonsstruktur langs jernbanenettet. Uttalelse
2. gangsbehandling av reguleringsplan I - 231 for Kv 24 gang og sykkelveg Moksnes - Auka
Kjøp av forsvarseiendommen Vegsletta (Øyanmoen)
Leie av lokale i Kjøpmannsgt 13
Inn på tunet - status i arbeidet
Papirløse politiske møter i Stjørdal kommune - retningslinjer
Interpellasjon til kommunestyret 31.05.2012 Vedr situasjonen for årets jordbruksforhandlinger og mulighet for opprettholdelse av landbrukets posisjon
Spørsmål til ordfører - Ser ordføreren mulighet for å snarest legge fram sak som forserer etablering av nytt næringsareal på Ystines?
Spørsmål til ordfører - Friluftskart
Spørsmål til ordfører - Kjør for livet
Spørsmål til ordfører - Vedr. Vegvesenets tiltak på fv 23 Store Draveng-Draveng - nødvendige trafikk- og sikkerhetsbehov og Kv 07 Reppe-Sandgrind - ubedring av siste del kan gjøres samtidig som vedtatte prosjekt
webløsning fra Serit Itum