Kommunestyremøte 21.06.18

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 60/18 Revisors rapport vedørende rådmannens internkontrolle
PS 61/18 Opprettelse av Fides IKS
PS 62/18 1.tertial 2018. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport
PS 63/18 Evaluering av grunnskoleteamet - enhet barn og ungdom
PS 64/18 Frafall av gratis halleie i Stjørdal kommune - Opphør av kommunalt driftstilskudd til Lånkehallen SA
PS 65/18 83/2 - Tangen Næringsområde - opparbeidelse av parkeringsanlegg
PS 66/18 1-081B - Stokkanvegen 57 - 2. gangs behandling av detaljert reguleringsplan
PS 67/18 Årsregnskap 2017 fra fjellstyrene i Stjørdal
PS 68/18 Eldrerådet - Årsmelding 2017
PS 69/18 Strategidebatt for økonomiplan 2019 - 2022
FO 22/18 Interpellasjon til ordfører i kommunestyret 21.06.18 - Stjørdal kommune "gror igjen"
FO 23/18 Interpellasjon til ordfører i kommunestyret 21.06.18 - Stjørdal Kommune- jordmortjenesten
FO 24/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.06.18 - Gang og sykkelvei fra Nordlandsfeltet til Kvitkammerkrysset E6
PS 70/18 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum