Kommunestyremøte 16. juni 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Tilstandsrapport for gunnskolen 2010 - 2011
Politisk organisering i Stjørdal kommune
Ivaretakelse av funksjonen som varslingssekretariat i Stjørdal kommune
Sykkelby Stjørdal - handlingsplan 2011 - 2012
Partnerskap og samarbeid med Panajachel kommune, Guatemala
Fibergruppa i Skjelstadmark ungdomslag - tilskudd til bredbåndsutbygging
Nytt bokmerke
Tilskudd til bredbåndsutbygging på nordre del av Skatval og Aglo vg skole
2. gangs behandling av reguleringsplan 1 - 228 Ringveg nord parsell C
2. gangs behandling av reguleringsplan 4 - 233/1 Kyllan Nedre - privat regulering
Økonomirapportering pr. 1. tertial 2011
Budsjettsaldering 2011
Plan for svangerskapsomsorg i Stjørdal kommune 2011 - 2015
Kommunalt tilskudd til private barnehager i 2011 - kapitalutgifter
Ny Sandskogan barnehage
Nybrott IL godkjenning av festeavtale for leie av grunn til kunstgressbane Haraldreina skole
Stjørdals - blink fotball kunstgress - kommunal garanti
Trøndelag bomvegselskap AS salg av aksjer
Ny vegforbindelse E 14 - Kirkevegen (Fv 32) finansiering
Interpellasjon til ordfører: Landbruket i Stjørdal
Spørsmål til ordfører: Eldre arbeidskraft
Spørsmål til ordfører: Forholdene ved det offentlige toalettet i Stjørdal
Interpellasjon til ordfører: Boligbygging i grendesentra
webløsning fra Serit Itum