Kommunemøte 30.4.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Avløp - regnskap investeringsmidler pr 31.12.2014
Bergkunstmuseum bygging og finansiering
Blues in Hell - Kommunal garanti 2015
Delprosjekt "Husleierestanser" - boligsosialt arbeid
Godkjenning av protokoll
Godkjenning av protokoll
Handlingsplan - Vold i nære relasjoner 2015-2017
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.04.15 - Norsk pelsdyrehold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.04.15 - Søndagsåpent er dårlig butikk for Stjørdal
Kommunal veg - regnskap for investeringsmidler pr.31.12.2014
Leiepris Øverlands Minde 2015
Samarbeidsavtale - Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i Værnesregionen
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 30.04.15 - Etablering av grendefelt
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 30.04.15 - Sunndalsvegen i Sondalen
Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 30.04.2015 - sommerjobb/tiltak for ungdom i Stjørdal 2015
Stemmestyrene, forslag til endret godtgjøring.
Suppleringsvalg - medlem til Kommunestyret, Komite Levekår og Komite Plan for resten av valgperioden, samt Klagenemnd og Samarbeidsutvalg
Vannverk - regnskap for investeringsmidler pr 31.12.2014
Vurdering av bevaring av den gamle jernbanebrua på Hell
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av saksliste
webløsning fra Serit Itum