Kommunestyremøte torsdag 30. april 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Åpning og underholdning
Godkjenning av sakliste og opprop
Årsberetning 2008
Stjørdal kommunes regnskap 2008 - revisjonsberetning
Skatteregnskapet 2008
Kontrollkomiteen - rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon - tilpasset opplæring og spesialundervisning
Ungdomsrådet - valg
Kommuneplanrullering - planstrategi 2009
Stjørdal fjernvarme as - vedtekt etter Plan og bygningslovens § 66a om tilknytningsplikt til fjernvarme i tildelt konsesjonsområde
Knottbakken steinbrudd - reguleringsplan
Plan 2-053 Gevingåsen jernbanetunnel, reguleringsplan til 2.gangsbehandling
Interpellasjon til ordfører - Enøk tiltak i Stjørdal kommune
webløsning fra Serit Itum