Stjørdal kommunestyre 29.05.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
Konstituering opprop og godkjenning av sakliste
52/08 Komrev Trøndelag IKS utvidelse av selskapet og korrigering av selskapsavtale
53/08 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008 - 2011
54/08 Etablering av interkommunal legevakt i Værnesregionen
55/08 1. tertialrapport
56/08 425906 - Fossliv 14 - Ny revidert kostnadsramme
57/08 Lånke barnehage - tilbygg, rehabilitering- Kostnadsramme, finansiering og valg av entreprenør
58/08 Hegra barnehage - utbygging - Kostnadsramme, finansiering og valg av entreprenør
59/08 Lånke barnehage - reguleringsplan 2. gangsbehandling etter ny begrenset høring
60/08 Uviklingsselskap for regionalt kulturhus
61/08 Ny organisering konsolidert museum - Høringsuttalelse
62/08 Utvidelse av rådhuset - romprogram, kostnasramme og finansiering
63/08 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009 - fastsetting av valgdag
64/08 Stemmerett for 16 - åringer - Forsøksordning ved kommune og fylkestingsvalg i 2011
65/08 Politiske partier - fordeling av kommunal støtte 2008
66/08 Økonomiplan 2009 - 2012 - Notat til kommunestyrets mål og prioriteringsdebatt 29.05.08
webløsning fra Serit Itum