Stjørdal kommunestyre 24 september

Oppløsning:
Laster avspiller
Presentasjon før kommunestyremøtet
Åpning
Trondheim havn møteprotokoll for styret i TIH 9/9 2009
Kontrollkomiteen rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon - Gjennomgang av barneverntjenesten
Fjellstyrene regnskap for 2008
Trondheimsregionen IKAP melding om strategiske valg, avklaring i kommunene før sluttvedtak i Trondheimsregionen
Etablering av samarbeidsforening Norskehavsalliansen
Uttreden av politiske verv / suppleringsvalg
Delegeringsreglement endringer tilpasset ny plan og bygningslov
Rapport om tilstanden innenfor grunnskoleopplæring
Utredning av skolekapasitet - sentrumsområdet
Kommunalt foretak - utredning / organisering av eiendomsforvaltningen
Reduksjon av sykefraværet - rappport fra nedsatt gruppe
Utforming av rundkjøringer på E6 og E 14 i Stjørdal
Undervisningshjemmetjenester - Oppstart prosjekt
Strategidebatt for økonomiplan 2010 - 2013
Spørsmål til ordføreren kommuenstyremøte 24.09.2009- Forhold på havna, frafalt tas opp i neste møte
webløsning fra Serit Itum